آقای دکتر محمد روحی

آقای دکتر محمد روحی

30768

ارتوپدی.
فلوشیپ جراحی آرتروسکوپی زانو و هیپ.
فلوشیپ جراحی آرتروسکوپی و طب ورزشی.


تهران / تهران