بیوگرافی آقای دکتر ارشد پوریوسفی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر ارشد پوریوسفی

آقای دکتر ارشد پوریوسفی

آقای دکتر ارشد پوریوسفی

189860

پزشک عمومی.
قلب و عروق.
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب.


فارس / خرم بید