سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر هدی حاتم زاده

خانم دکتر هدی حاتم زاده

خانم دکتر هدی حاتم زاده

189852

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد