سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر کامران کلانترمهرجردی

آقای دکتر کامران کلانترمهرجردی

آقای دکتر کامران کلانترمهرجردی

189840

پزشک عمومی.
متخصص داخلی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد