سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهسا رضاپور پاشاکلائی

خانم دکتر مهسا رضاپور پاشاکلائی

خانم دکتر مهسا رضاپور پاشاکلائی

189835

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد