سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر هوشمند تاجدینی

آقای دکتر هوشمند تاجدینی

آقای دکتر هوشمند تاجدینی

189834

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد