سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر میلاد الیاسی

خانم دکتر میلاد الیاسی

خانم دکتر میلاد الیاسی

189820

پزشک عمومی.
جراحی مغز و اعصاب.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد