سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حسین کریمی رکن آبادی

آقای دکتر حسین کریمی رکن آبادی

آقای دکتر حسین کریمی رکن آبادی

189816

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد