سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهنوش قزلباش تبریزی

آقای دکتر مهنوش قزلباش تبریزی

آقای دکتر مهنوش قزلباش تبریزی

189804

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد