سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدرضا پارسای اشکلنی

آقای دکتر محمدرضا پارسای اشکلنی

آقای دکتر محمدرضا پارسای اشکلنی

189791

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد