سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر نبی مقدسی قزلجه

آقای دکتر نبی مقدسی قزلجه

آقای دکتر نبی مقدسی قزلجه

189780

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد