سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر میرمحمد سیدزاده گله بان

آقای دکتر میرمحمد سیدزاده گله بان

آقای دکتر میرمحمد سیدزاده گله بان

189768

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد