سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سید محمد مهدی کبریائی

آقای دکتر سید محمد مهدی کبریائی

آقای دکتر سید محمد مهدی کبریائی

189746

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد