سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زهرا عزیزی قومی ئی

خانم دکتر زهرا عزیزی قومی ئی

خانم دکتر زهرا عزیزی قومی ئی

189730

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد