سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سینا عبداله پور

آقای دکتر سینا عبداله پور

آقای دکتر سینا عبداله پور

189723

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد