سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد خسروجردی

آقای دکتر محمد خسروجردی

آقای دکتر محمد خسروجردی

189714

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد