سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پرهام پولادگر

آقای دکتر پرهام پولادگر

آقای دکتر پرهام پولادگر

189712

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد