سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امید قربانی

آقای دکتر امید قربانی

آقای دکتر امید قربانی

189699

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد