سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر بردیا هاشمی

آقای دکتر بردیا هاشمی

آقای دکتر بردیا هاشمی

189691

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد