سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی عبداله زاده

آقای دکتر علی عبداله زاده

آقای دکتر علی عبداله زاده

189679

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد