سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مطهره سادات جلالی

خانم دکتر مطهره سادات جلالی

خانم دکتر مطهره سادات جلالی

189674

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد