سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر آتوسا علیزاده چمازکتی

خانم دکتر آتوسا علیزاده چمازکتی

خانم دکتر آتوسا علیزاده چمازکتی

189666

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد