سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر تورج شیخانی

آقای دکتر تورج شیخانی

آقای دکتر تورج شیخانی

189665

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد