سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر دانیال عباسی دهکردی

آقای دکتر دانیال عباسی دهکردی

آقای دکتر دانیال عباسی دهکردی

189661

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد