سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی عبداله پورنازکی

آقای دکتر علی عبداله پورنازکی

آقای دکتر علی عبداله پورنازکی

189639

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد