سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر نفیسه علی پور شریف آباد

خانم دکتر نفیسه علی پور شریف آباد

خانم دکتر نفیسه علی پور شریف آباد

189610

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد