سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پرهام تبریزی

آقای دکتر پرهام تبریزی

آقای دکتر پرهام تبریزی

189603

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد