سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پوریا گنجی

آقای دکتر پوریا گنجی

آقای دکتر پوریا گنجی

189601

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد