بیوگرافی آقای دکتر فرنود سلمانی میلانی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر فرنود سلمانی میلانی

آقای دکتر فرنود سلمانی میلانی

آقای دکتر فرنود سلمانی میلانی

189597

پزشک عمومی.
ارتوپدی.


آذربایجان شرقی / تبریز