سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سیده مهدیه خاتمی

خانم دکتر سیده مهدیه خاتمی

خانم دکتر سیده مهدیه خاتمی

189586

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد