سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سبحان عالیشاه

آقای دکتر سبحان عالیشاه

آقای دکتر سبحان عالیشاه

189573

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد