سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شیدا دخش

خانم دکتر شیدا دخش

خانم دکتر شیدا دخش

189558

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد