سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر هانیه امینیان

خانم دکتر هانیه امینیان

خانم دکتر هانیه امینیان

189542

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد