سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حامد حسن پور اسکستانی

آقای دکتر حامد حسن پور اسکستانی

آقای دکتر حامد حسن پور اسکستانی

189536

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد