سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر هانیه پورطهماسی روشنده

خانم دکتر هانیه پورطهماسی روشنده

خانم دکتر هانیه پورطهماسی روشنده

189535

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد