سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مجتبی خاجوی قره میرشاملو

آقای دکتر مجتبی خاجوی قره میرشاملو

آقای دکتر مجتبی خاجوی قره میرشاملو

189532

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد