سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سینا شیری همدانی

آقای دکتر سینا شیری همدانی

آقای دکتر سینا شیری همدانی

189519

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد