سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر یکتا عبادی

خانم دکتر یکتا عبادی

خانم دکتر یکتا عبادی

189506

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد