سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پوریا احمدی

آقای دکتر پوریا احمدی

آقای دکتر پوریا احمدی

189494

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد