سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سروش ابراهیمی اوریمی

آقای دکتر سروش ابراهیمی اوریمی

آقای دکتر سروش ابراهیمی اوریمی

189488

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد