سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حسین بختیار

آقای دکتر حسین بختیار

آقای دکتر حسین بختیار

189483

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد