سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سبحان پرنده افشار

آقای دکتر سبحان پرنده افشار

آقای دکتر سبحان پرنده افشار

189471

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد