سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر تقی آقاجانلو

آقای دکتر تقی آقاجانلو

آقای دکتر تقی آقاجانلو

189462

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد