سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه ساجدی رشخوار

خانم دکتر فاطمه ساجدی رشخوار

خانم دکتر فاطمه ساجدی رشخوار

189455

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد