سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهدیه عباسی

خانم دکتر مهدیه عباسی

خانم دکتر مهدیه عباسی

189454

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد