سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهدیه عبداللهی

خانم دکتر مهدیه عبداللهی

خانم دکتر مهدیه عبداللهی

189445

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد