سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر نازنین اشترنخعی

خانم دکتر نازنین اشترنخعی

خانم دکتر نازنین اشترنخعی

189419

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد