سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی علائی

آقای دکتر علی علائی

آقای دکتر علی علائی

189407

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد