سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد صادق افشارمنش

آقای دکتر محمد صادق افشارمنش

آقای دکتر محمد صادق افشارمنش

189396

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد