سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شیما احمدی سلیمانیه

خانم دکتر شیما احمدی سلیمانیه

خانم دکتر شیما احمدی سلیمانیه

189391

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد